Storitve

"Hitro priskoči na pomoč. To je prva definicija uspeha." (neznan avtor)

Storitve, ki jih opravljamo

Geodetski načrt

Geodetski načrt je v postopku priprave projektne dokumentacije za graditev objekta ena od osnovnih zahtev. Predstavlja osnovo za za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ureditev meje

Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje, pri čemer je storitev lahko samostojna ali pa izhodišče za druge storitve, kot so izravnava meje, parcelacija itd.

Zakoličenje objekta

Pred začetkom gradnje je treba zakoličiti objekt, ki ga bomo gradili. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. O zakoličenju objekta se, v skladu z geodetskimi predpisi, izdela poseben zakoličbeni načrt, ki zagotavlja zakoličbo v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.

Parcelacija

Parcelacija je delitev ene parcele ali pa združitev več parcel. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Združitev parcel pa je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic.

Sprememba bonitete zemljišča

Če v zemljiškem katastru vpisana boniteta zemljišča ne ustreza dejanskemu stanju v naravi, lahko pri nas naročite storitev, imenovano sprememba bonitete zemljišča.

Pridobitev hišne številke

Pogoj za pridobitev hišne številke je, da je objekt evidentiran v zemljiškem katastru in vpisan v kataster stavb.
Hišna številka je pogoj za prijavo stalnega prebivališča. Pridobite jo lahko s postopkom evidentiranja objekta v uradne evidence ali v samostojnem postopku.

Vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi ali njenih delih v kataster stavb, ki je uradna državna evidenca o stavbah in o delih stavb. Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je njeno zemljišče pod stavbo evidentirano v zemljiškem katastru.

 

 

 

 

Vzpostavitev etažne lastnine

Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov ali posebnih skupnih delov, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom stavbe.

Predpogoj za vzpostavitev etažne lastnine je vpis stavbe v kataster stavb. Etažna lastnina stavbe se nato oblikuje na osnovi:

  • akta o oblikovanju etažne lastnine, ki ga sprejme lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice,
  • sporazuma o oblikovanju etažne lastnine, ki ga sprejmejo solastniki stavbe ali
  • sodne odločbe v nepravdnem postopku.

Kataster gospodarske javne infrastrukture

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture. Osnovni namen zbirnega katastra je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežnimi priključnimi točkami javnega komunikacijskega omrežja za območje celotne države, kar nam omogoča bolj smotrno urejanje prostora in varnejše izvajanje posegov v prostor.

Vas zanimajo naše storitve? 031 670 697

Pokličite nas na zgornjo številko ali kliknite na gumb POŠLJI POVPRAŠEVANJE